Privacy Policy

Pliki Cookies

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym sklepie i dostosowania ich do Twoich indywidualnych potrzeb sklep internetowy Capti wykorzystuje pliki cookies. Informujemy, że możesz samodzielne zarządzać plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Korzystając z naszych serwisów internetowych wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Akceptuję i nie pokazuj więcej tego komunikatu.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego Capti.eu

I. Informacje ogólne.

1.   Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego Capti.eu (dalej jako: „Polityka prywatności”) skierowana jest do Użytkowników sklepu internetowego Capti.eu dostępnego w domenie www.capti.eu. Polityka prywatności określa administratora danych osobowych Użytkowników, zakres, cel i zasady przetwarzania danych osobowych, prawa i obowiązki Użytkowników w zakresie danych osobowych oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług sklepu internetowego Capti.eu.

2.   Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z usług sklepu internetowego Capti.eu. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poź. zm.), zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych” jest Patrycja Świstak, zamieszkała w Warszawie (03-289), ul. Jesiennych Liści 27 lok. 1, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Capti Patrycja Świstak, wpisana do ewidencji przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (03-289), ul. Jesiennych Liści 27 lok. 1, POLSKA,  NIP: 6691813050, REGON:  330905493 (dalej jako: “Capti”).

3. Określenia znajdujące się w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie przypisane im w Regulaminie sklepu internetowego Capti.eu, o ile nie zostały wyraźnie zdefiniowane w inny sposób.

4. Dla celów niniejszej Polityki prywatności Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Capti drogą elektroniczną.

 

II. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Capti

1. Przeglądanie stron internetowych sklepu internetowego Capti.eu nie wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika.

2. Capti przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w trakcie procesu rejestracji i założenia Konta albo podane w formule „Kasa dla gości” (która pozwala na złożenie Zamówienia bez rejestracji i założenia Konta), a także w czasie korzystania z Konta oraz w trakcie składania przez Użytkownika Zamówienia w sklepie internetowym Capti.eu.  

3. Użytkownik korzystający z usług sklepu internetowego Capti.eu dobrowolnie podaje konieczne dane osobowe niezbędne do realizacji sprzedaży Towarów organizowanej w ramach sklepu internetowego Capti.eu. Brak danych osobowych Użytkownika uniemożliwia jego identyfikację w procesie składania i realizacji Zamówienia przez Użytkownika oraz uniemożliwia ewentualne zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

Za konieczne dane osobowe uważa się dane osobowe Użytkownika obejmujące:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej (e-mail);
 3. numer telefonu;
 4. adres dostawy Towaru.

4. Użytkownik składający Zamówienie może podać dodatkowe dane osobowe. Za dodatkowe dane osobowe uznaje się dane osobowe Użytkownika:

 1. nazwa i numer identyfikacji podatkowej NIP;
 2. numer fax;
 3. adresy korespondencyjne inne niż adres dostawy Towaru.

5. W celu rejestracji i założenia Konta Użytkownik podaje login oraz hasło zabezpieczające Konto. Tworząc hasłoUżytkow nik stosuje unikatową kombinację liczb, liter i znaków. Są to dane poufne i powinny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

6. Capti nie przetwarza danych osobowych określonych w art. 27 U.o.d.s.

7. Sklep internetowy Capti.eu korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Podczas korzystania przez Użytkownika ze sklepu internetowego Capti.eu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika, obejmujące:

 1. adres IP;
 2. nazwę domeny;
 3. typ przeglądarki internetowej;
 4. typ systemu operacyjnego.

Pliki cookies pozwalają na określenie preferencji Użytkownika, co umożliwia w szczególności  tworzenie statystyk oglądalności, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów.

9. Użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej z której korzysta.

10. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej lub usunąć pliki cookies ręcznie. Procedura usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

11. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików Cookiem, tj. zastosuje blokadę plików cookies, to powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Ustawienia plików cookies różnią się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 

III  Cel i zasady przetwarzania danych osobowych

1. Capti przetwarza dane podane przez Użytkownika w celu:

 1. świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika;
 2. realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży  lub umów świadczenia usług związanych z umową sprzedaży;
 3. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz zapytań Użytkowników;
 4. wsparcia i realizacji procesów płatności;
 5. prowadzenia działań marketingowych.

2. Wybranie przez Użytkownika w toku rejestracji Konta w sklepie internetowym Capti.eu pola wyrażającego wolę otrzymywania informacji handlowych w postaci newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) wraz z podaniem adresu email uznaje się za wyrażenie zgody na otrzymywanie takiej informacji handlowej. W celu otrzymywania informacji handlowych w postaci newslettera  Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Capti w celach przesłania informacji handlowych.

3. Dane zbierane dzięki plikom cookies mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w sklepie internetowym Capti.eu i danych demograficznych o Użytkownikach oraz do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.

4. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w każdym czasie poprzez zmianę tj. odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ustawieniach jego Konta.

5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży Towarów, w związku z tym są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.

6. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za Towary nabyte w Capti.eu, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte Towary i niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Capti.eu sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

7. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności za Towary nabyte w Capti.eu poprzez 1zewnętrzny system płatności PayPal, są przekazywane operatorowi systemu płatności Paypal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPal Polska Sp. z o.o. płatności za nabyte Towary i niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Capti.eu sposobu dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal.

 

IV Prawa i obowiązki Użytkowników w zakresie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, a w szczególności dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, a także do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. W razie niedopełnienia przez Capti obowiązków związanych z prawami Użytkownika określonymi powyżej w ust. 1, Użytkownik, którego dane dotyczą może się zwrócić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o nakazanie dopełnienia obowiązków przez Capti.

3. Z chwilą przekazania Zamówienia do realizacji zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie przy użyciu Konta po zalogowaniu w sklepie Internetowym Capti.eu. Capti zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych jest niezbędne do realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V Sposoby zabezpieczenia danych osobowych

1. Capti oraz podmioty trzecie, którym dane osobowe zostają przekazane w związku z wykonaniem umowy sprzedaży stosują środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają one dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom trzecim. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

3. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiadomości o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego Capti.eu, zobowiązany jest on do niezwłocznego zawiadomienia Capti o tych okolicznościach.

 

VI Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów podmiotów innych niż Capti, które zostały zamieszczone w sklepie internetowym Capti.eu komercyjnie lub gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

2. Capti zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości sklepu internetowego Capti.eu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do sklepu internetowego Capti.eu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

VII Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w niniejszej Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.

2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres email: office@capti.eu.

3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzą w życie wraz z Regulaminem sklepu internetowego Capti.eu z dniem 25.12. 2014 r.